UPT

 Yudha Taufik Nugraha, S.Kom

Kepala UPT Jabatan Fungsional dan Studi Lanjut

Yudha Taufik Nugraha, S.Kom

 Muhammad Rayhan Bustam, S.S., M.Hum.

Kepala UPT Pusat Bahasa

Muhammad Rayhan Bustam, S.S., M.Hum.

 Yudistira Soegoto, S.Kom., M.Kom.

Kepala UPT Penerimaan Mahasiswa Baru

Yudistira Soegoto, S.Kom., M.Kom.